(0234) 388 4100

Liên kết website

Hội đồng quản trị

1. Ông:     VÕ DŨNG

 Chủ tịch HĐQT                

Sinh ngày 16 tháng 12 năm 1965.

Quê quán: xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.

 Số lượng cổ phần sở hữu tại công ty:  22.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,2211% vốn điều lệ.

2.Ông:    TRẦN HOÁN   

TV. HĐQT - Giám đốc

Sinh ngày 27 tháng 6 năm 1960.

Quê quán: xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.

Số lượng cổ phần sở hữu tại công ty:  5.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2713% vốn điều lệ.

Ông:   ĐẶNG VĂN THANH 

TV. HĐQT-  P. Giám đốc

Sinh ngày 18 tháng 12 năm 1963.

Quê quán: xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.

Số lượng cổ phần sở hữu tại công ty:  7.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3849% vốn điều lệ.

 

 

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn