(0234) 388 4100

Liên kết website

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được tổ chức tại Trụ sở Công ty vào ngày 10/4/2018.

Quý cổ đông tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dưới đây:

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn