(0234) 388 4100

Liên kết website

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 04/3/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã có thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Quý cổ đông xem và tải thông báo mời họp  Tại đây

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được đăng tải tại mục “Quan hệ cổ đông”

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn