(0234) 388 4100

Liên kết website

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, như sau:

  1. Thời gian khai mạc: 7h00 ngày 10/4/2018

  2. Địa điểm :   Số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, TP. Huế,  tỉnh Thừa Thiên Huế

  3. Điều kiện tham dự họp

  - Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 19/3/2018 ;

  - Cổ đông không trực tiếp tham dự phiên họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu gửi kèm).

  4. Nội dung họp ĐHĐCĐ:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018;

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2017 và định hướng Hoạt động  năm 2018;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát  năm 2017 và định hướng Hoạt động  năm 2018;

- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017;

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch  tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ...

  5. Đăng ký tham dự phiên họp.

- Quý cổ đông gửi đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền (theo mẫu) về Công ty (qua Phòng TC-HC) trước 16h ngày 06/4/2018.

- Khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ, Cổ đông vui lòng đến trước thời gian khai mạc ít nhất 10 phút và xuất trình các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKKD và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự họp (nếu là người được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết tại Ban kiểm tra tư cách cổ đông

6. Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ

Quý cổ đông tải tài liệu tại mục Quan hệ cổ đông

 

                                                                                                                                                                    

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn