(0234) 388 4100

Liên kết website

VSD Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 01/12/2016, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có văn bản số 2652/TB-VSD về ngày đăng ký cuối lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình trị Thiên.

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn