(0234) 388 4100

Liên kết website

Thông báo, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn